ماندن گوشی در شارژ از شب تا صبح، مشکلی ندارد؟

ماندن گوشی در شارژ از شب تا صبح مشکلی ندارد؟ شارژ گوشی در شب موردی است که بسیاری از کاربران برای پر کردن باتری گوشی به آن متکی هستند. اما آیا شارژ گوشی در شب کار درستی است؟