بد افزار Fireball تقریبآ ۲۵۰ میلیون رایانه را آلوده کرده

بد افزار Fireball تقریبآ ۲۵۰ میلیون رایانه را آلوده کرده