مسیریابی جدید گوگل مپ

گوگل مپ گزینه های جدیدی را برای مسیریابی خود ارائه می دهد

گوگل مپ به طور خودکار گزینه های حمل و نقل ثانویه هم راستایی را به شما پیشنهاد می دهد تا شما را به بهترین روش حمل و نقل برساند.